Wonderful World-wide
วันเดอร์ฟูล เวิร์ลไวด์
 
เกี่ยวกับเราติดต่อเรา วิธีการชำระเงิน วีซ่า ข้อมูลการเดินทาง เรือสำราญ แพ็กเก็จทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน หน้าแรก
ค้นหาตั๋วเครื่องบินค้นหาทัวร์
จาก:
ถึง:
เที่ยวไป:
 
เที่ยวกลับ:
 
ผู้โดยสาร:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ทารก
ชั้น:

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน
กำลังโหลด...

รับข่าวสารและโปรโมชั่นจากเรา
ยืนยันรับข่าวสาร
วีซ่า แอฟริกาใต้  แอฟริกาใต้

วีซ่าไต้หวัน

เวลาทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด) 09.00 น. – 11.30 น. (รับยื่นวีซ่า)13.30 น. – 15.00 น. (รับหนังสือเดินทางคืน)1. แบบฟอร์ม 1 ชุด


2. หนังสือเดินทาง (Passport) อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)


3. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป


4. หลักฐานการทำงาน


- สำหรับผู้ที่เป็น เจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า


- สำหรับผู้ที่เป็น ลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัท หรือ หน่วยงานราชการ ภาษาอังกฤษ


- สำหรับผู้ที่เป็น นักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือ รับรอง สถานะ การเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ภาษาอังกฤษ


5. หลักฐานทางการเงินที่พอเพียงกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง


- หลักฐานการเงินจาก ธนาคาร หรือ สมุดเงินฝาก แสดงบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป


- กรณีที่หลักฐานการเงิน ไม่เพียงพอ สามารถ ยื่นหลักฐาน การเป็นเจ้าของ ทรัพย์สินอื่นๆ หรือ เอกสาร การชำระภาษี ประกอบ การพิจารณา


6. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน


7. สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาทะเบียนบ้าน/ สำเนาทะเบียนสมรส/ สำเนาใบหย่า/

สำเนาใบเปลียนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล


8. หลักฐานการจองโรงแรม (กรณีขอวีซ่าท่องเที่ยว)


9. โปรแกรมท่องเที่ยวในไต้หวันเอกสารเพิ่มเติม แยกตามวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว


 เยี่ยมญาติหรือ จะไปพักกับญาติ


- สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนา หนังสือเดินทาง ใบถิ่นที่อยู่ (ARC) หรือ บัตรพำนักถาวร (PR) ของญาติในไต้หวัน 


- สำเนาทะเบียนบ้านที่คัดจาก สำนักงาน ทะเบียนราษฎร์ ในไต้หวัน ที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน ธุรกิจ


- จดหมายชี้แจง รายละเอียด การไป ประกอบ ธุรกิจใน ฐานะตัวแทนของ บริษัทหรือ

ผู้ประกอบการ ภาษาอังกฤษ


- จดหมายเชิญจากไต้หวัน


- เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น การติดต่อธุรกิจ, L/C ใบเสร็จชำระค่าสินค้า ฯลฯ ประชุมหรือ ร่วมงานนิทรรศการ


- รายละเอียดการประชุม นิทรรศการหมายเหตุ


- ผู้ยื่นขอวีซ่ามีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมี หนังสือยินยอม จากบิดา มารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมหลักฐาน แสดง ความเกี่ยวข้อง


- ผู้ยื่นขอวีซ่า ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่ต้องแสดงหลักฐาน การเงิน และ หลักฐานการทำงาน

รายละเอียดสถานทูต


ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตไต้หวัน ประจำประเทศไทย ชั้น 20 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนน สาทรตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10120


โทร 02-670-0200-1สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


Wonderful Worldwide Co.,Ltd.


โทร 02-679-4308 , 02-287-1515


   
 


ใบอนุญาติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/02274  สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว  สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) เลขที่ ADT 1-0087-1143  ATTA  TTAA  IATA  Star Cruises  Visa  Master Card  American Express
ใบอนุญาติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/02274
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) เลขที่ ADT 1-0087-1143
สงวนลิขสิทธิ์ 2554 บริษัท วันเดอร์ฟูล เวิลด์ไวด์ จำกัด

Copyright © 2011 Wonderful World-wide All rights reserved.